2016-04-01
پنیر چدار cheddar cheese

Cheddar_Cheese

پنیر چدار: پنیر چدار نوعی پنیر زرد رنگ است که اولین بار در کشور انگلستان، در شهر چدار واقع در سامرست (Somerset) تهیه شد. پنیرهای چدار، […]