منشور اخلاقی کارکنان شرکت نوین نسیم

ما کارکنان شرکت نوین نسیم باالهام از تعالیم دین مبین اسلام درراستای توجه به مبانی اخلاقی، اعتقادی، ملی ومذهبی به منظور تثبیت رفتارهای مناسب سازمانی جهت ارج نهادن واحترام به مردم وپاسداری ازارزشهای الهی وانسانی خودرامتعهد به رعایت منشور اخلاقی زیر می دانیم:
1.  درانجام وظایف درشرکت،  قانون ومقررات را سرلوحه کارخویش قرارداده واز اعمال سلیقه های شخصی درانجام وظایف پرهیز می نماییم.
2.  خدمت به مردم را وظیفه قانونی وانسانی دانسته واین خدمت را با اصل مشتری مداری، دقت، سرعت، صداقت ونظم همراه می نماییم.
3.  امکانات ومنابع شرکت را صرقا برای دستیابی به اهداف آن استفاده نموده ورعایت امانتداری واستفاده بهینه ازاموال تحت اختیار را مدنظر قرار می دهیم.
4.  متعهد به اصول سه گانه مدیریت کیفیت شامل: بهبود مستمر، مشارکت کارکنان ورضایت مشتری بوده ودرجهت ارتقاء فرایند های مرتبط تلاش می نماییم.
5.  مشتریان را سرمایه های واقعی شرکت تلقی نموده ومنافع شرکت را درمنافع مشتریان واهداف شرکت را دراهداف توسعه کار تلقی نماییم.
6.  پژوهش، تحقیق، نوآوری وخلاقیت را زمینه ساز تحقق اهداف شرکت وضرورت اجتناب ناپذیربرای کسب موفقیت محسوب می نماییم.
7.  نظم وانضباط، آراستگی، وقت شناسی، دقت، مهارت وخدمت رسانی صادقانه وبی وقفه را سرلوحه کارخود قراردهیم.
8.  بارفتارهای مناسب وهمراه با رعایت اصول اخلاقی پذیرای نقد صادقانه از فعالیتهای شغلی بوده وبرای دیگران احترام قائل شویم.
9.  برای تحقق چشم اندازشرکت، ماموریت های محول شده را به نحو احسن انجام داده ودرجهت بهینه سازی فعالیت های شرکت تلاش نماییم.
10.  بادرنظرگرفتن حرمت محیط کاردرپاسداشت وحفاظت از محیط زیست وبهداشت فردی وتولید وعرضه محصولات سالم وباکیفیت کوشا باشیم.
11.  توسعه وپیشرفت شرکت را توسعه وپیشرفت خود دانسته وجهت رسیدن به آن نهایت تلاش را می نماییم.
12.  شرکت راهمانند خانواده خود دانسته ودرراه اعتلای آن ازهیچ کوششی دریغ ننماییم.
13.  تمام تلاش خویش را به کار بندیم تاجایگاه شرکت نوین نسیم را به عنوان شرکت تولید کننده ومشتری مدار، بهره ور، یادگیرنده، نوآور وسرآمد درکرامت انسانی درسطح کشور باشد.

مدیرعامل شرکت نوین نسیم

اخذ نمایندگی پنیر پیتزا

شرکت فرآورده های لبنی نوین نسیم یکی از پیشگامان تولید پنیر پیتزای عاج و سهولان در ایران می‌باشد. این شرکت در نظر دارد در جهت اشتغال زایی در برخی از استانها به فعالان و علاقه مندان این حوزه نمایندگی فروش پنیر پیتزا اعطا نماید. دعوت می‌کنیم از کلیه عزیزانی که در این حوزه فعالیت می‌نمایند جهت دریافت نمایندگی فروش یا خرید عمده پنیر پیتزا با کارشناسان شرکت نوین نسیم تماس حاصل نمایند.