مدیر عامل

مدیر عامل

آقای سمرقندی

04433744409


توضیحات بیشتر درباره مدیر عامل صنایع نوین نسیم ارومیه